Klauzula RODO

Wypełniając obowiązek prawny uregulowany zapisami art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE . L. 2016.119.1 z dnia 4 maja 2016 r. (dalej w treści „RODO”), organizatorzy AKITA CUP POLAND 2020, reprezentowani przez Jana Pazgana informują, że:

 1. Administratorem (dalej w treści „ADO”) Pana/Pani danych osobowych jest Jan Pazgan Adres: pl. Kościelny 3, 59-305 Rudna Telefon: 76-843-41-27, kontakt@akitacupinfo.pl
 2. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia PE i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
 3. Podanie danych osobowych (imię i nazwisko oraz adres mailowy) jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału w AKITA CUP POLAND 2020.
 4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych są: uzasadniony interes ADO w tym przesyłanie informacji organizacyjnych AKITA CUP POLAND 2020, akcje promocyjne AKITA CUP POLAND 2020 realizowane w formie bezpośredniej na podany adres mailowy oraz poprzez stronę organizatora, w portalach społecznościowych oraz katalogu AKITA CUP POLAND 2020.
 5. Pana/Pani dane osobowe będą powierzone:
  1. Współpracownikom ADO upoważnionym do ich przetwarzania na polecenie ADO;
  2. Podmiotom, którym ADO powierzy przetwarzanie danych osobowych:
   1. dostawcy usług technicznych, technologicznych i organizacyjnych umożliwiających ADO organizację AKITA CUP POLAND 2020 (w szczególności dostawcom usług informatycznych i poligraficznych),
   2. dostawcom usług prawnych i doradczych w przypadku dochodzenia przez ADO roszczeń związanych organizacją AKITA CUP POLAND 2020 z zachowaniem wszelkich gwarancji zapewniających bezpieczeństwo przekazywanych danych,
   3. podmiotom uprawnionym do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej,
   4. w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, min. służbom ratowniczym (pogotowie ratunkowe, straż pożarna) Policji, Urząd Celny.
  3. Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego;
  4. Pana/Pani dane będą przechowywane przez ADO przez okres niezbędny dla realizacji celów jednak nie dłuższy niż rok.
 6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia:
  1. prawo dostępu do danych osobowych;
  2. prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych;
  3. prawo do żądania usunięcia danych osobowych;
  4. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  7. W związku z przetwarzaniem danych osobowych na podstawie zgody osoby (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.
 7. Wobec Pana/Pani nie będą podejmowane zautomatyzowane decyzje (decyzje bez udziału człowieka), w tym dane nie będą podlegały profilowaniu.
 8. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli przy przetwarzaniu moich danych osobowych ADO narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.